WBS-weg 7 Ambt Delden

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden” onherroepelijk.

Op 17 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof
van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden” vastgesteld.

Op het perceel Wiener Benteler Scheidingsweg 7 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het plan is om de agrarische bedrijfsactiviteiten te beëindigen en de agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. De bestaande agrarische bedrijfswoningen zullen worden omgezet in reguliere burgerwoningen. In ruil voor de sloop van minimaal 1.000 m2 aan landschap ontsierende bedrijfsgebouwen kan op grond van de Rood voor Rood regeling onder voorwaarden één bouwkavel voor een woning worden toegekend (compensatiekavel). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 17 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 14 november 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

18 december 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.