Weldam 2018 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018"  onherroepelijk.

Op 26 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018"  vastgesteld.

Met het Landgoed Weldam is een overeenkomst gesloten voor het realiseren van acht compensatiekavels voor de sloop van 9429 m2 aan landschapsontsierende agrarische bebouwing. Vier van deze compensatiekavels zijn reeds bestemd. Tevens zijn de slooplocaties inmiddels herbestemd. Met voorliggend bestemmingsplan wordt voor de planologische invulling van de resterende vier compensatiekavels gezorgd. Het betreft de volgende locaties:

  • Potdijk in Markelo, ten zuiden van nummer 4;
  • Oude Goorseweg in Diepenheim, tegenover nummer 30.
  • Kleidijk in Diepenheim, schuin tegenover nummer 4;
  • Diepenheimseweg in Goor, tussen nummer 26 en 28;

Op grond van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" is de bouw van een woning op de betreffende locaties niet toegestaan. Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 13 januari 2020 een uitspraak gedaan en heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018"  onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

5 februari 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.