Westerflierweg ong., Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Westerflierweg ong. Markelo" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 23 februari 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Westerflierweg ong. Markelo" onherroepelijk is geworden.

In het buitengebied van de gemeente Hof van Twente, aan de Westerflierweg te Markelo, bevinden zich enkele percelen die in eigendom zijn van het landgoed Nijenhuis en Westerflier. De percelen zijn in de huidige situatie onbebouwd en ingericht als bos/natuur. Het landgoed Nijenhuis en Westerflier is voornemens om 5 hectare van deze percelen in te richten als asurnenbewaarplaats. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 3 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 14 april 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.