Weth. Goselinkstraat 5, Hengevelde

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Wethouder  Goselinkstraat 5 Hengevelde" onherroepelijk. 

Op 13 september 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Wethouder  Goselinkstraat 5 Hengevelde" vastgesteld.

Voor de Wethouder Goselinkstraat 5 te Hengevelde is plan ontwikkeld voor de realisatie van een compensatiewoning met bijgebouw met toepassing van de rood voor rood regeling. Hiervoor wordt op meerdere locaties in de gemeente in totaal 1000 m² aan landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 22 september 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 3 november 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

3 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.