Worsinkweg 2, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Worsinkweg 2 Markelo" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 16 december 2014 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Worsinkweg 2 Markelo" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het beëindigen van de agrarische activiteiten op het perceel. De nieuwe eigenaar wil de bebouwing opknappen en hergebruiken.  De boerderij, het kokhoes en de dwarsritschöppe blijven behouden en worden opgeknapt. Daarnaast worden diverse landschapsontsierende bedrijfsgebouwen op het erf gesloopt. Ter vervanging daarvan wordt een nieuw bedrijfsgebouw opgericht, die ruimte biedt aan diverse flexibele werkruimtes. Naast een kantoorfunctie hebben de werkruimtes een functie als onderzoeks- en ontwikkelingsruimte. Het geheel wordt op een landschappelijk verantwoorde wijze ingepast in het landschap. De ontwikkeling draagt bij aan een versterking van de sociaal-economische vitaliteit van het buitengebied, in combinatie met een aanzienlijke versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Voor de realisatie van het plan is een herziening van het bestemmingsplan vereist. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. In dit bestemmingsplan zal worden aangetoond dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is en de ontwikkelingen in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 22 januari 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 5 maart 2015 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

18 maart 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.