Bernhardstraat 1 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 1"  onherroepelijk.

Op 28 maart 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 1"  vastgesteld.

De gronden ter plaatse van de Toonladder, sporthal de Reiger en horecagelegenheid de Boemel kunnen worden herontwikkeld. Deze herontwikkeling ziet op de bouw van een appartementengebouw die samen met Wonen Delden huisvestingsmogelijkheden gaat bieden aan één- en tweepersoonshuishoudens. Ter plaatse van de Toonladder komen grondgebonden woningen, waarvan 4 vrijstaande, 6 tweekappers en 8 rijwoningen. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 13 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 25 mei 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

25 mei 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.