Bernhardstraat 25

Bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25” onherroepelijk.

Op 26 september 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25” vastgesteld.

De gronden ter plaatse van de Ranninkschool kunnen worden herontwikkeld. Deze herontwikkeling ziet op de bouw van een appartementengebouw. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komen maximaal 12 appartementen. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 12 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 23 november 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

23 november 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.