Brinkweg 28

Bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28" onherroepelijk.

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28" vastgesteld.

Aan de Brinkweg 28 in Delden is Deltex B.V. gevestigd. Het bedrijf is voornemens om het perceel ten noorden van het bedrijf in te richten als parkeer- en laad- en losplaats. Het gaat om een verharding van het terrein, er wordt geen bebouwing mogelijk gemaakt. Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 augustus 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

13 augustus 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.