Delden-Noord

Bestemmingsplan "Delden-Noord" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 19 maart 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Delden-Noord" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de herziening van (gedeelten van) een aantal verouderde bestemmingsplannen. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd. Voor de karakteristieke waarden van het centrum is een beschermende regeling opgenomen.

Het plangebied betreft het deel van de bestaande kern van Delden dat is gelegen ten noorden van de spoorlijn Hengelo – Zutphen. De grenzen van het plan sluiten aan op de grenzen van de bestemmingsplannen die gelden in het buitengebied. Het gebied wordt globaal begrensd door het agrarisch gebied ten westen van de voetbalvelden, de Langestraat, de Europalaan, de Rondweg, het agrarisch gebied ten oosten van de woonpercelen aan de Villapark en door de zuidelijk gelegen spoorlijn Hengelo – Zutphen. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 18 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 30 mei 2013 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:
- tijdens openingstijden in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’;
- via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.SDxACxDldnoord-OH10.

19 juni 2013.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.