Kade Delden

Bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door haar bij besluit van 20 september 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het verbreden van het Twentekanaal en het verleggen van de kade op het bedrijventerrein Schneidersbos te Delden.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 6 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 17 november 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

7 december 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.