Langestraat 127b

Bestemmingsplan  "Delden-Noord, herziening  Langestraat 127b".  onherroepelijk.

Op 28 maart 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan  "Delden-Noord, herziening  Langestraat 127b".  vastgesteld.

Op de locatie Langestraat 127b in Delden was een voormalige bakkerij gevestigd. Er is een plan ontwikkeld om de huidige aanwezige bebouwing te saneren en ter plaatse één vrijstaande woning terug te bouwen. Deze woning wordt stedenbouwkundig ingepast en de locatie zal ruimtelijk gezien een kwaliteitsslag ondervinden. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het plan mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 6 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 18 mei 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

18 mei 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.