Ressingplein 2 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Ressingplein 2" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 1 juli 2014 vastgestelde bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Ressingplein 2" onherroepelijk is geworden.

Het voornemen is om de locatie van het voormalig stadhuis Delden te ontwikkelen ten behoeve van detailhandel, horeca en wonen. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk en is dit bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 17 juli 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 28 augustus 2014 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

17 september 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.