Strookappe ong.

Bestemmingsplan "Delden Zuid 2015, herziening De Strookappe ong." onherroepelijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 10 mei 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Delden Zuid 2015, herziening De Strookappe ong." onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het omzetten van een bedrijfsbestemming, waardoor de bouw van twee woningen aan De Strookappe 7 mogelijk wordt.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 14 juli 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

28 september 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.