Diepenheim 2015 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Diepenheim 2015" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 10 mei 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Diepenheim 2015" onherroepelijk is geworden.
Het plan voorziet in de actualisatie van de gehele bebouwde kom, inclusief het beschermd stadsgezicht.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 30 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 11 augustus 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk ook digitaal in pdf-formaat inzien:

7 september 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.