Haaksbergerstraat 45

Bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Haaksbergerstraat 45" onherroepelijk.

Op 10 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Haaksbergerstraat 45" vastgesteld.

Aan de Haaksbergerstraat 45 te Diepenheim bevindt zich een bedrijfsperceel met een bedrijfswoning en een bedrijfsgebouw. Initiatiefnemer wil het bedrijf ter plaatse beëindigen, de bedrijfswoning omzetten naar een reguliere woning en het bedrijfsgebouw verbouwen en gebruiken als woning. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 18 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 29 november 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

12 december 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.