Peckedammerstraat 15

Bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Peckedammerstraat 15" onherroepelijk.

Op 27 november 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Peckedammerstraat 15" vastgesteld.

Op het perceel aan de Peckedammerstraat 15 is bedrijf gevestigd. Het betreft een groothandel en importeur in de motorbranche. Het bedrijf heeft behoefte aan ruimere opslagmogelijkheden en meer kantoorruimte. Initiatiefnemer is daarom voornemens het bedrijfspand met circa 145 m2 te vergroten op de naastgelegen groenstrook. Deze groenstrook heeft op basis van het geldende bestemmingsplan 'Diepenheim' de bestemming 'Groen'. Wegens het ontbreken van de juiste bouw- en gebruiksmogelijkheden is het niet mogelijk het bedrijfspand op gronden met de bestemming 'Groen' te realiseren.
Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is een bestemmingsplan-herziening vereist. Voorliggend bestemmingsplan toont aan dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 17 januari 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

20 februari 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.