Raadhuisstraat 32a

Bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Raadhuisstraat 32a" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 28 maart 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Raadhuisstraat 32a" onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de vervanging van de bestaande woning aan de Raadhuisstraat 32a in Diepenheim. De herziening van het bestemmingsplan is benodigd, omdat de vervangende woning gedeeltelijk buiten het bouwvlak is gepositioneerd.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 6 april 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 18 mei 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.