Ruimersdijk 74 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Ruimersdijk 74"  onherroepelijk.

Op 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Ruimersdijk 74"  vastgesteld.

Ten westen van Ruimersdijk 74 te Diepenheim bevindt zich een onbebouwd perceel. Initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te herontwikkeling en ter plaatse twee vrijstaande woningen te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Diepenheim". Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 17 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 31 maart 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

 

U kunt onderstaand stuk ook digitaal in pdf-formaat inzien:

 

31 maart 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.