De Whee e.o.

Bestemmingsplan "De Whee e.o." te Goor onherroepelijk.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 8 februari 2011 vastgestelde bestemmingsplan "De Whee e.o." te Goor onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de herziening van (gedeelten van) een aantal verouderde bestemmingsplannen. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd.

Het plangebied ligt aan de westzijde van de kern Goor en grenst aan de zuid- en westzijde aan het buitengebied. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat is gelegen tussen het bedrijventerrein De Whee, het TSB-terrein, de Van Kollaan en het buitengebied.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 maart 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 12 mei 2011 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor eenieder in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
Het plan is tevens in digitale vorm te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-OH10

25 mei 2011. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,G. van Hofwegen, secretaris a.i.