Deldensestraat 37-39

Bestemmingsplan "Goor, wijzigingsplan Deldensestraat 37 en 39" onherroepelijk.

Op 25 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, wijzigingsplan Deldensestraat 37 en 39" vastgesteld.

Aan de Deldensestraat 37 en 39 in Goor was voorheen een fietsenmaker gevestigd. De bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels gestaakt. De initiatiefnemers zijn niet voornemens om nog detailhandelsactiviteiten te ontplooien willen graag een woonbestemming op het perceel. Dit wijzigingsplan is opgesteld om de bestemmingswijziging juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 23 april 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 3 juni 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

22 april 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.