Goor

Bestemmingsplan "Goor" onherroepelijk.

Op 30 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor" vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken in Goor. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd. Een uitzondering hierop is het beleid om winkels te concentreren in het kernwinkelgebied.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 15 november 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 28 december 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

16 januari 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.