Goor Centrum e.o.

Bestemmingsplan "Goor Centrum e.o." onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 26 mei 2009 het bestemmingsplan "Goor Centrum e.o." vastgesteld.
Het plan voorziet in een herziening van (gedeelten van) de verouderde bestemmingsplannen “Buitengebied Goor”, “Omgeving Centrum”, “Kerkstraat-Markeloseweg” en “’t Gijmink” en de planherzieningen die in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Delden-Lochem, de Iependijk, de Hengevelderstraat, de D.J. Bunschotenstraat, de Van Kollaan en de Kerkstraat. Doel is te komen tot een eenduidige, actuele en uniforme bestemmingsregeling.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De Afdeling heeft op 7 juli 2010 een uitspraak gedaan en heeft het beroep ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Goor Centrum e.o." onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor eenieder in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
Het plan is tevens in digitale vorm te raadplegen via deze rechtstreekse link:: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.17350000GOOxCentrumxeo-.

1 september 2010.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.