Grotestraat 91

Bestemmingsplan "Goor, herziening Grotestraat 91" onherroepelijk.

Op 18 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Grotestraat 91" vastgesteld.

Achter horecagelegenheid "De Ster" staan vervallen garageboxen die gesloopt gaan worden. Op deze locatie worden acht nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast wordt het achterste deel (feestzaal) van het horecapand aan de Grotestraat 91 gesloopt. Het huidige gebruik (café, lunchroom en restaurant) blijft ongewijzigd. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 26 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 7 juli 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

7 juli 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.