Hengevelderstraat 29-37

Bestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37"  onherroepelijk.

Op 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37"  vastgesteld.

De initiatiefnemer is voornemens om op het braakliggende perceel aan de Hengevelderstraat 29-37 te Goor een appartementencomplex met 12 appartementen te realiseren. Het plan past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan “Goor”. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 december 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

8 januari 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.