Jumbo e.o. + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o."  onherroepelijk.

Op 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o."  vastgesteld.

Het bestemmingsplan ziet toe op de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Patrijzenstraat 1-3 in Goor ten behoeve van de Jumbo supermarkt. De bestaande locatie van de supermarkt aan de Van Kollaan wordt vervolgens ingericht als parkeerterrein. De voorgenomen ontwikkelingen passen niet geheel in het geldende bestemmingsplan.  Daarom is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 december 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

8 januari 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.