Op Stoom Merelstraat + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Merelstraat" onherroepelijk.

Op 17 oktober 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Merelstraat" vastgesteld.

In 2020 besloot de gemeente Hof van Twente om het terrein van de Twentse Stoomblekerij (TSB) aan te kopen en zo de herontwikkeling van het gebied in eigen hand nemen. De gebiedsontwikkeling is onder gebracht in het project Op Stoom. Dit bestemmingsplan ziet toe op het eerste woningbouwplan van het project Op Stoom. Het gaat om de voormalige zwembadlocatie aan de Merelstraat en de Gruttostraat in Goor. De locatie van het voormalige zwembad is al gesaneerd en klaar om ontwikkeld te worden ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om maximaal 34 woningen mogelijk te maken, met vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. De voorgenomen ontwikkeling met woningbouw past niet binnen de ter plaatse geldende bestemmingsplannen "Goor" en "Goor Noord". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 november 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 14 december 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

14 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.