Op Stoom Steltloperstraat + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Steltloperstraat" onherroepelijk.

Op 28 november 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Steltloperstraat" vastgesteld.

In 2020 besloot de gemeente Hof van Twente om het terrein van de Twentse Stoomblekerij (TSB) aan te kopen en zo de herontwikkeling van het gebied in eigen hand nemen. De gebiedsontwikkeling is onder gebracht in het project Op Stoom. 
Dit bestemmingsplan ziet toe op het eerste woningbouwplan van het project Op Stoom. Het gaat om het deel Parkrand-Zuid dat ligt langs de Steltloper- en Watersnipstraat. De locatie ligt braak en is klaar om ontwikkeld te worden ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om ter plaatse circa 70 tot 80 woningen te realiseren. Langs de Steltloper- en Watersnipstraat worden vrijstaande woningen en/of tweekappers mogelijk gemaakt. Aan het park worden appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Ook wordt een deel van het TSB-terrein (bedrijventerrein) bij het plangebied betrokken. Daar wordt waar nodig een lagere milieucategorie aan het terrein toegekend om dit woningbouwplan mogelijk te maken. De voorgenomen ontwikkeling met woningbouw past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Goor Noord". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 14 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 25 januari 2024 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

25 januari 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.