Spoorpark + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Goor, herziening Spoorpark"  onherroepelijk.

Op 23 november 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Spoorpark"  vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Kollaan en de Roerdompstraat in Goor. Op dit terrein zijn momenteel een bedrijfsverzamelgebouw, een groot aantal garageboxen, een garagebedrijf en een parkeerplaats aanwezig. Het plangebied is sterk verouderd en geeft geen fraaie indruk. 
De gemeente wil graag een park realiseren in combinatie met woningbouw. Concreet gaat het om twee gebouwen, met in totaal 23 woningen in de vorm van rijwoningen en appartementen. De bebouwing krijgt qua uitstraling een relatie met het voormalige treinstation 'Goor-West' en een overslaggebouw.
De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemmingsplannen "Goor" en "Goor, herziening Jumbo e.o", waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. De gewenste ontwikkeling is vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 december 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 januari 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

13 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.