Structuurvisie Goor 2025

Gewijzigde vaststelling structuurvisie "Goor 2025".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 18 juni 2013 de structuurvisie "Goor 2025" gewijzigd heeft vastgesteld.

De structuurvisie bevat de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de periode tot en met 2025 voor de kern Goor, met uitzondering voor het gebied waarvoor het Masterplan Centrum Goor is opgesteld. De ambities ten aanzien van meerdere onderwerpen (zoals wonen, economie, verkeer en infrastructuur en cultuurhistorie) zijn hierin samengebracht, voor zover deze betrekking hebben op de ruimtelijke structuur van Goor. Daarnaast bevat de structuurvisie een visie op de ruimtelijke kwaliteit. De visie biedt hiermee één actueel ruimtelijk kader voor de verschillende beleidsterreinen.

De ontwerp-structuurvisie heeft met ingang van 8 november 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Ten aanzien van de ontwerp-structuurvisie zijn een overlegreactie en diverse zienswijzen ingediend die er toe hebben geleid dat de visie op onderdelen is aangepast. Daarnaast zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

De vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van 11 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage en is in te zien:

Tegen de vaststelling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

10 juli 2013.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.