Wijnkamp 26_Rozenstraat

Bestemmingsplan "Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat"  onherroepelijk.

Op 22 november 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat"  vastgesteld.

Voor het gebied liggend tussen de Wijnkamp en de Rozenstraat in Goor is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer wenst dit gebied te herontwikkelen voor 20 appartementen bestaande uit twee appartementengebouwen, waarbij er één is gesitueerd aan de Wijnkamp en de andere aan de Rozenstraat. Deze planlocatie is aan de Rozenstraat onbebouwd en aan de zijde van de Wijnkamp, ter plekke van Wijnkamp 26-28, betreft het een voormalige winkelruimte. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 8 december 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 19 januari 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

19 januari 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.