Zenkeldamshoek

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 24 september 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de herziening van (gedeelten van) een aantal verouderde bestemmingsplannen. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan.
Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd.

Het plangebied is gelegen aan de noordoostzijde van het Goor. Het gebied betreft het bestaande bedrijventerrein bekend als Zenkeldamshoek. Het plangebied wordt globaal omsloten door aan de noordkant de provinciale weg N 347, aan de oostkant door de Mossendamsweg, aan de zuidkant door de woonwijk Heeckeren en aan de westkant door de Zomerweg.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 10 oktober 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 21 november 2013 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:
- tijdens openingstijden in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’;
- via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.GoxZenkeldamshk-VS10.

11 december 2013.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.