Zenkeldamshoek 2017

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2017" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 9 mei 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2017" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in ondergeschikte aanpassingen om de bedrijfsbestemming optimaal te benutten. Zo worden onder andere rooilijnen aangepast, een grens verlegd en de minimale bouwhoogte verlaagd. Daarnaast was het de bedoeling de aanduiding ‘biomassainstallatie’ te herstellen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is de aanduiding biomassainstallatie echter niet vergroot maar opgenomen overeenkomstig het oorspronkelijke bestemmingsplan.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 20 juli 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

2 augustus 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.