Zenkeldamshoek 2021 fase 2b + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening  fase 2b" onherroepelijk.

Op 17 oktober 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening  fase 2b" vastgesteld.

In het noorden van de kern Goor bevindt zich bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Om de komende jaren voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Goor en de gemeente Hof van Twente te kunnen bieden is uitbreiding noodzakelijk. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek en beslaat een bruto oppervlakte van circa 3 hectare. Om de beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 26 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 7 december 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk in pdf-formaat inzien:

7 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.