De Marke III fase 2 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde" onherroepelijk.

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde" vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de 2e fase van de wijk Marke III in Hengevelde mogelijk. Deze fase bestaat in totaal uit 69 nieuwe woningen. Voor het te ontwikkelen gebied tussen de Needsestraat, de Janninksweg en de Diepenheimsestraat is in 2014 het bestemmingsplan 'De Marke III, Hengevelde' vastgesteld, met als doel om hier een nieuwe woonwijk juridisch-planologisch mogelijk te maken. Nu de eerste fase bijna geheel is uitgegeven is de gemeente Hof van Twente voornemens fase 2 te ontwikkelen, de zuidelijke locatie van het plangebied. 
Ten opzichte van het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan uit 2014 zijn er aanpassingen doorgevoerd om in te kunnen spelen op de actuele behoefte aan kavels voor starters- en levensloopbestendige woningen. 
Het beeldkwaliteitsplan legt de beeldkwaliteitscriteria vast voor de uitbreidingswijk De Marke III in Hengevelde.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 augustus 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

13 augustus 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.