De Marke III + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "De Marke III, Hengevelde" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 11 maart 2014 vastgestelde bestemmingsplan "De Marke III, Hengevelde" onherroepelijk is geworden.

De gemeente Hof van Twente is voornemens de uitbreidingswijk De Marke III in Hengevelde te ontwikkelen. Hiervoor is een stedenbouwkundig ontwerp en een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het stedenbouwkundig ontwerp vormt de basis voor dit bestemmingsplan en gaat uit van de realisatie van circa 115 woningen.
Het plan De Marke III wordt in fasen ontwikkeld.

Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Hengevelde op de overgang van het bestaande dorp en het buitengebied. Het plangebied is ongeveer 10 hectare groot en wordt begrensd door de Diepenheimsestraat, de Needsestraat en de Janninksweg.
De bedrijfspercelen aan de Janninksweg en het  perceel aan de Needsestraat 6a maken onderdeel uit van het plangebied.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 24 april 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 5 juni 2014 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

18 juni 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris. 

Zie ook

  • Website De Marke III