De Marke III fase 3 + beeldkwaliteitsplan (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan “De Marke III fase 3, Hengevelde”.

Van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan “De Marke III, fase 3, Hengevelde” voor een ieder ter inzage.

Voor de woonwijk De Marke III is in 2014 het bestemmingsplan 'De Marke III, Hengevelde' vastgesteld. Nu de eerste en de tweede fase hiervan bijna geheel zijn uitgegeven is de gemeente Hof van Twente nu voornemens fase 3 te ontwikkelen, het westelijke deel van het plangebied. Deze fase bestaat uit de realisatie van in totaal uit 20 starters- en seniorenwoningen. Hiervan zijn 6 woningen voor de sociale verhuur. Binnen het geldende bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd als ‘Woongebied – 1’. De gronden zijn echter niet voorzien van een bouwvlak wat een vereiste is voor de realisatie van woningen. Tevens wordt het bouwvlak vergroot bij drie percelen in het noorden van het plangebied. Om de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “De Marke III – Hengevelde”

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 voor een ieder ter inzage.

Het beeldkwaliteitsplan legt de beeldkwaliteitscriteria vast voor de woonwijk De Marke III in Hengevelde.
 
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan “De Marke III fase 3, Hengevelde” ter inzage en is in te zien:
•    tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;
•    op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
 
29 november 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.