Diepenheimsestraat 2-4 en 4a

Bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Diepenheimsestraat 2-4 en 4a" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 27 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Diepenheimsestraat 2-4 en 4a" onherroepelijk is geworden.

In het opgestelde bestemmingsplan wordt de huidige bedrijfswoning aan de Diepenheimsestraat 2-4 bestemd voor centrumdoeleinden en wonen. Ter plaatse van het huidige bedrijfspand aan de Diepenheimsestraat 4a wordt de realisatie van één vrijstaande woning planologisch mogelijk gemaakt. De open loods, die zich achter het te slopen bedrijfspand bevindt, wordt gehandhaafd.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 5 april 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 17 mei 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.HNxDiephsestr2en4-OH10

6 juni 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.