Goorsestraat ong

Bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Goorsestraat ong 2018" onherroepelijk.

Op 10 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Goorsestraat ong 2018" vastgesteld.

Het perceel Goorsestraat ong betreft een onbebouwd terrein dat is gelegen naast het bedrijventerrein ’t Wegdam en tegenover het bedrijfsperceel Goorsestraat 39 in Hengevelde. Voor dit terrein  is een plan ontwikkeld ten behoeve van de vestiging van drie lokaal gebonden bedrijven. Ter plaatse zullen twee bedrijfsgebouwen gerealiseerd worden, één verzamelgebouw en één bedrijfsgebouw met overkappingen. Ten noordwesten van het terrein zal een wadi ontwikkeld worden voor de opvang van regenwater. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan is opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 19 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 30 augustus 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

12 september 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.