Haaksbergerstraat 2

Bestemmingsplan "Hengevelde, wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door haar bij besluit van 14 maart 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Hengevelde, wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het bouwen van een woning.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 23 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 4 mei 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

24 mei 2017.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.