Hengevelde

Bestemmingsplan "Hengevelde" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 27 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Hengevelde" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de herziening van (gedeelten van) verouderde bestemmingsplannen. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd.

Het plan heeft betrekking op de bebouwde kom van de bestaande kern Hengevelde, inclusief de sportvelden en de groene ruimten tussen en direct grenzend aan de bebouwing en wegen. Het bedrijventerrein ’t Wegdam en het bedrijventerrein ten zuiden van de Goorsestraat zijn niet in het plan opgenomen. Voor deze gebieden wordt een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure gevolgd.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 mei 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 12 juli 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-OH10.

25 juli 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.