Structuurvisie Hengevelde

Vaststelling structuurvisie Hengevelde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 maart 2009 de Structuurvisie Hengevelde gewijzigd heeft vastgesteld.

De ontwerp-structuurvisie heeft van 19 juni 2008  t/m 16 juli 2008 ter inzage gelegen. Ten aanzien van de ontwerp-structuurvisie zijn diverse overleg- en inspraakreacties ingediend die er toe hebben geleid dat de visie op onderdelen is aangepast. Daarnaast zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

De vastgestelde structuurvisie (inclusief bijbehorende bijlagen) ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
De visie is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.KNxHENxStrucvisie-VS40

Tegen de vaststelling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

25 maart 2009.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.