Wegdam 3

Bestemmingsplan "Het Wegdam 3" in Hengevelde onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 20 december 2011 vastgestelde bestemmingsplan "Het Wegdam 3" in Hengevelde onherroepelijk is geworden.
Dit bestemmingsplan is opgesteld om de vestiging van een brood- en banketfabriek op het perceel Wegdam 3 in Hengevelde planologisch mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 29 december 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 9 februari 2011 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OH10

29 februari 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.