Wegdam uitbreiding 2018 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein  't Wegdam, uitbreiding 2018" onherroepelijk.

Op 20 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Bedrijventerrein  't Wegdam, uitbreiding 2018" vastgesteld.

In Hengevelde hebben drie lokaal gewortelde bedrijven een concrete uitbreidingsbehoefte van ca 1,8 ha. De beoogde grond voor de uitbreiding is gelegen direct aansluitend aan (ten noordwesten van) het bedrijventerrein ’t Wegdam. De uitbreidingsplannen zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” omdat  de gronden daarin een agrarische bestemming hebben. Om de plannen mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 april 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk ook digitaal in pdf-formaat inzien:

25 april 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.