Weth. Goselinkstraat ong.

Bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong." onherroepelijk.

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong." vastgesteld.

Aan de Wethouder Goselinkstraat te Hengevelde bevinden zich twee onbebouwde braakliggende percelen met een groenbestemming. Het plan is om op het noordelijke perceel een bedrijf (maximaal milieucategorie 1) met een bedrijfswoning te realiseren. Het betreft de verplaatsing van een bestaand bedrijf in Hengevelde naar een meer geschikte locatie. Op het zuidelijk perceel is het plan om een kleinschalige maatschappelijke voorziening (eenmanspraktijk) met een bedrijfswoning te realiseren. Deze plannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 augustus 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

13 augustus 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.