Ontheffingsregeling kernen

Bestemmingsplan "Ontheffingsregeling kernen gemeente Hof van Twente" (onherroepelijk).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 25 november 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Ontheffingsregeling kernen gemeente Hof van Twente" onherroepelijk is geworden.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 8 januari 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 19 februari 2009 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

4 maart 2009.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.