Grotestraat 34 Markelo

Bestemmingsplan "Markelo, herziening Grotestraat 34" onherroepelijk.

Op 19 december 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo, herziening Grotestraat 34" vastgesteld.

Voor de Grotestraat 34 in Markelo is een plan opgesteld om de locatie te herontwikkelen. Het plan bestaat uit sloop van de bestaande bebouwing, waaronder het tankstation. Vervolgens kunnen op deze plek 7 rijwoningen (huur) worden gerealiseerd. Hiervan zullen er 4 levensloopbestendig worden uitgevoerd. Het plan past niet in de regels uit het geldende bestemmingsplan "Markelo”, omdat het perceel daarin nog de bestemming ‘Bedrijf’ heeft. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 4 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 15 februari 2024 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

15 februari 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.