Markelo

Bestemmingsplan "Markelo" onherroepelijk.

Op 9 mei 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo" vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken in Markelo. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. 

Op 4 oktober 2022 is het bestemmingsplan ook al eens vastgesteld. Naar aanleiding van een beroepsprocedure over het kadastrale perceel I-4983, gelegen achter de Stationsstraat nummers 47 en 47a in Markelo is het bestemmingsplan opnieuw gewijzigd vastgesteld. Het beroep heeft er toe geleid dat de bestemming van het perceel wordt gewijzigd van “Woongebied” naar “Bedrijf”, wat het tot op heden ook was. 

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroepschrift is op 9 augustus 2023 ingetrokken. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

9 augustus 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.