Omgevingsvergunning - milieu of melding bedrijven

Uw onderneming heeft te maken met milieuvoorschriften. In veel gevallen is het niet nodig een vergunning aan te vragen, maar is het indienen van een melding voldoende. Meestal is dan het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeer (Activiteitenbesluit) van toepassing. In andere, meer complexe gevallen is een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of - in uitzonderlijke gevallen - het Rijk. Voor een omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu of meldingen worden geen leges in rekening gebracht.

Of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, melding moet doen of vrijgesteld bent, hangt af van de effecten van uw bedrijf op het milieu. Dit wordt duidelijk door het invullen van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Als hieruit blijkt dat u meldingplichtig bent, wordt uw melding automatisch doorgestuurd naar de gemeente. Indien u een vergunning nodig heeft dan moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aanvragen via het omgevingsloket.

In de milieuwetgeving wordt een bedrijf een inrichting genoemd. Het Activiteitenbesluit kent drie typeringen van inrichtingen:

Type A

Deze bedrijven hebben geen melding- of vergunningplicht. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren, scholen en banken. Dit zijn bedrijven met weinig of geen effecten op de omgeving.

Type B

Dit zijn bedrijven met een meldingplicht die de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunnen invullen. Hieronder vallen bijvoorbeeld detailhandel, horeca, garages en tankstations. De effecten op de omgeving zijn groter dan die van type A-inrichtingen. Voor deze bedrijven gelden standaard voorschriften.

Type C

Dit zijn vergunningplichtige bedrijven en bedrijven die geen melding kunnen doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De effecten op de omgeving zijn meestal omvangrijker dan die van type A- en type B-bedrijven. Deze bedrijven moeten een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aanvragen via het omgevingsloket. Er gelden voorschriften die specifiek voor dat bedrijf zijn opgesteld.

Wanneer er veranderingen in een bedrijf optreden die niet in overeenstemming zijn met de vergunning of eerder ingediende melding(en), moet dit kenbaar gemaakt worden bij de gemeente. Meestal kan wijziging gemeld worden, maar soms is een aanpassing van de vergunning nodig. Het is daarom verstandig vooraf de wijzigingsplannen voor te leggen aan de gemeente.