Bodem- en asbestbeleid

Publicatie beleid ontgraven en toepassen van grond    

Publicatie Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Twente.

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart Twente vastgesteld. 

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk beleid dat inmiddels is vastgesteld.   

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

In de nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond 2.0' en de bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente staat beschreven hoe en onder welke voorwaarden grond binnen de gemeente Hof van Twente mag worden toegepast. De gemeente Hof van Twente heeft ervoor gekozen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Dit beleid richt zich op het maximaal mogelijk maken van grondverzet met behoud van de goede bodemkwaliteit. Door samen te werken met andere gemeenten binnen de regio Twente is er een gelijk grondverzetbeleid. Daardoor is het eenvoudiger geworden om grond tussen de deelnemende Twentse gemeenten te verplaatsen.

Bijbehorende documenten:

Bodemkwaliteitskaart en beleidsregels PFAS

In 2019 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente de regionale bodemkwaliteitskaart en bijbehorende bodembeheernota vastgesteld. Op basis van deze documenten werd het ontgraven en hergebruiken van grond, bijvoorbeeld door aannemers en de gemeente, makkelijker. De kaart bepaalt in veel gevallen de kwaliteitsklasse van de grond, hiervoor is vaak geen uitgebreid bodemonderzoek nodig. Door de PFAS-problematiek kwam het grondverzet stil te liggen. PFAS is een verzamelnaam van een grote groep chemische stoffen die onder andere voorkomen in blusschuim, antiaanbaklagen, waterafstotende kleding, schoenen e.d.

De Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen hebben in het najaar van 2019 een tijdelijk handelingskader voor PFAS in de vorm van een memo vastgesteld. Met het collegebesluit van 14 juli 2020 is de aanvulling op de bodemkwaliteitskaart en -beleid voor de stofgroep PFAS vastgesteld. Dit betekent dat grondverzet in de regio Twente weer mogelijk is op basis van de bodemkwaliteitskaart en -beleid en vaak geen uitgebreide onderzoeken (naar PFAS) voor grondverzet nodig zijn.

Informatie van de Rijksoverheid over PFAS vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pfas

Beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen

In de beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen 2009 is aangegeven hoe de gemeente Hof van Twente omgaat met bodemonderzoeken die verlangd worden bij ruimtelijke procedures en aanvragen om omgevingsvergunning.

Overzicht bodemsaneringsprojecten

Overige documenten