Het bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

De gemeente legt in bestemmingsplannen vast waarvoor grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor woningbouw, recreatie of bedrijven. Een bestemmingsplan heeft invloed op uw directe woon- en leefomgeving. U krijgt ermee te maken wanneer u een bouwvergunning wilt aanvragen. Of wanneer grond in uw omgeving een andere bestemming krijgt.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een toelichting, de regels en de verbeelding.

Toelichting

In de toelichting zijn de kenmerken vastgelegd van het gebied dat het plan omvat bijvoorbeeld buitengebied, dorpskern of kern. Daarnaast kan in de toelichting een verwijzing staan naar ruimtelijke plannen  van het Rijk of provincie. Verder worden vaak de ontwikkelingen voor het gebied in kaart gebracht.  

Regels

In de regels staat onder andere aangegeven waarvoor de grond gebruikt mag worden, welke bouwhoogtes zijn toegestaan en de minimale afstand tot de weg die aangehouden moet worden.

Verbeelding

De verbeelding is een soort plattegrond van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Hierop staan de bestemmingen die aan gronden zijn toegekend. Daarnaast staan er voorwaarden op de kaart voor de bebouwing, zoals bijvoorbeeld maximale hoogte en oppervlakte. De regels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan.

Hoe ziet de bestemmingsplanprocedure eruit en wanneer kan ik reageren?

De formele bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:

Voorontwerp

De gemeente kan er voor kiezen, bijvoorbeeld bij grote of ingrijpende plannen, om voorafgaand aan de formele procedure een voorontwerp-bestemmingsplan te maken. Na een aankondiging in de dag/weekbladen en op de gemeentelijke website wordt het voorontwerp vervolgens 4 of 6 weken ter inzage gelegd. Soms wordt een inspraakbijeenkomst georganiseerd waarin het voorontwerp wordt toegelicht. Personen en organisaties die een direct belang hebben bij het besluit (belanghebbenden) kunnen vervolgens een inspraakreactie indienen. Na de ter inzagelegging maakt het College van Burgemeester en Wethouders een afweging van de inspraakreacties en wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Ontwerp

De gemeente kondigt met een publicatie in de dag/weekbladen en op de gemeentelijke website aan dat het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage ligt in het informatiecentrum. Ook is het plan in te zien op de gemeentelijke website.

In de publicatie wordt aangegeven door wie en op welke wijze zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. De gemeenteraad of het college maakt een afweging van de ingediende zienswijzen en stelt het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vast.

Vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage, waarbij belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er beroep is ingesteld en er een zogenaamd verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dit houdt in dat het bestemmingsplan nog niet in werking treedt in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Zodra een bestemmingsplan in werking is getreden kan de gemeente op basis van dat nieuwe bestemmingsplan vergunningen verlenen.

Inzien van bestemmingsplannen

Wanneer de gemeente een bestemmingsplan opstelt, herziet, of wijzigt kunt u als inwoner uw mening kenbaar maken. Dat recht is in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht vastgelegd. Het op tijd indienen van inspraakreacties en zienswijzen is zeer belangrijk. Houd daarom de termijnen steeds goed in de gaten.

Aan de balie van het gemeentehuis in Goor kunt u tijdens openingstijden alle geldende bestemmingsplannen inzien. Daar kunt u ook terecht met vragen over het gebruik van gronden en panden of de bouwmogelijkheden. In het informatiecentrum in het gemeentehuis liggen alle bestemmingsplannen ter inzage die worden opgesteld of gewijzigd. Daarnaast zijn alle nieuwe ruimtelijke plannen ( bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies etc.) in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In de publicatie van een plan op de website van de gemeente wordt altijd rechtstreeks via een link verwezen naar het desbetreffende plan.
Bij onherroepelijke plannen kunnen bijvoorbeeld architecten deze bestanden gebruiken bij het maken van een bouwplan.

In de handleiding raadplegen ruimtelijke plannen wordt uitgelegd hoe u een plan kunt raadplegen via ruimtelijke plannen.

Wat als mijn bouwplan niet in het bestemmingsplan past?

Wanneer u een bouwplan heeft dat niet past in het bestaande bestemmingsplan, kunt u een zogenaamd principeverzoek indienen. De gemeente weegt vervolgens alle belangen en waarden af, en kan als de ontwikkeling aanvaardbaar is besluiten gebruik te maken van een afwijkingsbevoegdheid (ontheffing) of kan besluiten tot een wijziging of herziening van het bestemmingsplan. Hieraan kunnen voorwaarden worden gesteld.

Het formulier voor een principeverzoek/aanvraag om bestemmingsplanherziening kunt u hier downloaden.

Als één van deze procedures wordt toegepast, wordt dit gepubliceerd in de dag/weekbladen en op de gemeentelijke website. Daarbij kunnen belanghebbenden hun mening (zienswijzen) naar voren brengen.

Als er sprake is van een principebesluit en/of een bestemmingsplan-wijziging of -herziening, gaan wij met u een exploitatie-overeenkomst aan, waarin onder meer alle bedragen worden opgenomen die u moet betalen.